8 (12) 21-28-54

Eltip bermek


Haryt satyn alnanda hasaplaşyk tertibi

“ÝOSM” ofis market kompaniýasy diňe bank hasaplaşygy we öňünden töleg kartlar esasynda işleýär, we deslapky töleg esasynda harytlary nagt görnüşinde www.yosm.com.tm web sahypasynda satyn alyp bilersiňiz. Harytlary sargyt edeniňizden soň, dolandyryjymyz size amatly islendik görnüşdäki faktura (faks, e-poçta). Hasap-faktura tölenenden soň mugt eltip berilýär (iň az sargyt mukdaryna laýyklykda) ýa-da resminamalary almak üçin ammara geçirilýär.

Iň az sargyt töleginiň mukdary

Sargydyňyzyň mukdary 100 manatdan köp bolsa onda Aşgabat şäheriniň çägine eltip bermek mugt. Has kiçi ýagny 100 manatdan az bolan sargytlary Aşgabatdaky ammarlardan öziňiz alyp bilersiniň.

Harytlary çalyşmak

Web sahypasynda hödürlenen harytlar sargyt ýerleşdirilende ätiýaçda bolup bilmedik ýagdaýynda. Şeýle ýagdaýda "ÝOSM" ofis marketiniň dolandyryjysy, siziň bilen ylalaşykly sargyt edilen haryda meňzeş önüm bilen çalyşmaga haklydyr.

Eltip bermegiň wagty

Harytlary eltip bermek, tölenen gününden 24 ýa-da 48 sagadyň dowamynda bolup geçýär. Eltip bermek iş gününiň dowamynda sagat 9-00-dan 19-00-a çenli amala aşyrylýar. 

Harytlaryň öziň alyp gitmek

Zerur bolsa, sargydyňyzy ammarda özbaşdak alyp bilersiňiz: Aşgabat, ul. 1945 (10 ýyl Abadançlyk), 98-nji jaý "Altyn Asyr" (bäş aýakly) 2-nji gat, dükan "ÝOSM" ofis market .

Sargyt barada habarly etmek

Sargyt eltip berilmezden 2 sagat öň operatorymyz siziň bilen habarlaşar. Getirmegiň ýagdaýyny özbaşdak kesgitläp bilersiňiz ýa-da tölegsiz belgisi boýunça sargyt gowşurylyşy barada maslahat alyp bilersiňiz: 21 28 54: 47 81 77

Sargyt alanyňyzdan soň harytlary almak üçin möhür ýa-da ynanç haty bolmaly ýa onlaýn tölanligiň barada subutnama. Ammaryň açylyş wagty: Duş-Juma 9-00-18-00 aralygynda.

Eltip bermek hyzmaty: 8 (12) 21 28 54; 47 81 77.

Elektron paçtasy: sale@yosm.com.tm

Skype: syolaman