8 (12) 21-28-54

Kepillik

Onlaýn dükanymyzyň işiniň möhüm böleklerinden biri, satylan harytlaryň kepillendirilmegi we öndürijileriň kepilligi bilen üpjün edilmegi.

Kepillik hyzmaty ýetirine ýetirmek üçin gerek :

  • dogry  we düzedişler bolmazdan, önümiň modelini we seriýa belgisini, satylan senesini we söwda eden dükanyň möhürli doldurylan kepillik kartasy;
  • satyn almanyň subutnamasy (ýük tölegi);
  • harytdyň doly toplumy.

Şeýle hem, sargyt alnandan we tölenenden soň, alyjynyň, kurýeriň gatnaşmagynda önümiň fiziki kemçilikleri (çyzyklar, çaýryklar, döwlen ýeri we ş.m.) we dolulygyna barlanylmalydygyna ünsi çekýäris. Kurýer gidensoň, bu meseleler boýunça talaplar kabul edilmez.

Kepillik hyzmaty edilmeýär, eger:

  • kepillik kartasy ýitirildi ýa-da doldurylmady
  • enjamlar TM-nyň çägine resmi däl ýagdaýda gowşuryldy
  • önümde mehaniki zeperi ýa-da açylan yzlary bar
  • zawod plombalaryna zyýan ýetirildi
  • ulanmak, daşamak ýa-da saklamak şertleri bozuldy
  • abatlamak ygtyýarly hyzmat merkeziniň işgärleri bolmadyk adamlar tarapyndan geçirildi
  • asyl komplekt ulanylmady

Satyn alnan önüm üçin resminamalarda ýa-da degişli öndürijiniň web sahypasynda kepillik bermek üçin şertleriň jikme-jik beýanyny tapyp bilersiňiz.